Vanuit de KNKV zal geen algehele afgelasting plaatsvinden.
Bij een veldwedstrijd van B-, C-, D-, E en F jeugd hebben de leiders van beide ploegen en de scheidsrechter het recht een wedstrijd af te lasten of te staken. Een dergelijk besluit wordt met meerderheid van stemmen genomen.
Beide verenigingen stellen de bond op de hoogte met een motivatie voor het niet spelen of staken van de wedstrijd. De wedstrijdsecretaris vult hiervoor een formulier in. De wedstrijd wordt in overleg met beide ploegen door de wedstrijdsecretaris opnieuw ingepland.
Een “niet gespeelde wedstrijd” komt altijd voor de tuchtcommissie.

Afkeuring van het veld gebeurt op last van de verhuurder, die daarvoor eventueel regels zal hebben aangegeven. Bevroren kunstgras mag niet bespeeld worden bijvoorbeeld.
Indien de thuisvereniging ziet dat een veld niet bespeelbaar is, mag dit afgekeurd worden op de dag zelf mits dit zodanig vroeg gebeurt dat de aangewezen scheidsrechters en de tegenstanders tijdig kunnen worden gewaarschuwd.

Een wedstrijd kan in verband met slechte weersomstandigheden of een afgekeurd veld op vrijdag in overleg verplaatst worden naar een andere datum. De leiders overleggen dit zoveel mogelijk zelf. De wedstrijdsecretaris vult een formulier in zodat de wedstrijd door de bond opnieuw ingepland wordt.

 

Afgelastingen door uitzonderlijke omstandigheden
Artikel 18

1. Voor de veldkorfbalcompetitie kan het Bondsbestuur bij zeer waarschijnlijke onbespeelbaarheid van de
speelvelden door vorst, sneeuwval, plotselinge dooi of hevige regenval of in uitzonderlijke
omstandigheden, enige of alle voor een bepaalde dag vastgestelde wedstrijden afgelasten, waarvan
het ter algemene kennisgeving mededeling doet aan de daartoe geschikte publiciteitsorganen.
2. Voor de zaalkorfbalcompetitie kan het Bondsbestuur bij zeer waarschijnlijke onbegaanbaarheid van de
wegen door vorst, sneeuwval, plotselinge dooi of in uitzonderlijke omstandigheden, enige of alle voor
een bepaalde dag vastgestelde wedstrijden afgelasten, waarvan het ter algemene kennisgeving
mededeling doet aan de daartoe geschikte publiciteitsorganen.
3. Afgelaste wedstrijden worden opnieuw vastgesteld binnen de in artikel 10 lid 2 genoemde termijnen.
4. Het Bondsbestuur kan ten aanzien van de in dit artikel bedoelde uitzonderlijke
omstandigheden nadere voorschriften opstellen.

Keuring van het speelveld en vergeefse reizen
Artikel 19

1. a. De ontvangende vereniging zorgt, behoudens indien het Bondsbestuur een terreinconsul als bedoeld in
artikel 20 heeft aangesteld, zo kort mogelijk vóór iedere veldkorfbalwedstrijd voor keuring van het
speelveld. Bij onbespeelbaarheid of als er zeer veel kans bestaat dat het veld op het aanvangsuur
onbespeelbaar zal zijn, wordt de wedstrijd door de ontvangende vereniging afgelast.
b. De bevoegdheid tot afkeuring van het speelveld door de ontvangende vereniging vervalt op het tijdstip
dat niet meer kan worden voldaan aan het bepaalde in lid 2.
c. Na het onder b bedoelde tijdstip is de scheidsrechter bevoegd het speelveld te keuren met
inachtneming van het bepaalde in artikel 34 lid 3. Deze bevoegdheid vervalt indien het bepaalde in
lid 5 van toepassing is.
d. In geval van slechte weersomstandigheden bij een veldkorfbalwedstrijd van de B-, C-, D-, E en Fjeugd
hebben de leiders van de beide ploegen en de scheidsrechter in onderling overleg het recht de
wedstrijd niet te doen beginnen of te staken, met dien verstande, dat een dergelijk besluit met
meerderheid van stemmen wordt genomen. Ieder van hen dient in dat geval het Bondsbestuur in te
lichten over de omstandigheden die hen tot deze beslissing brachten. In geval van vermeend misbruik
van deze bepalingen kan het Bondsbestuur hiervan melding maken bij de tuchtcommissie.
2. De ontvangende vereniging heeft de plicht om de scheidsrechter en de bezoekende vereniging tijdig
rekening houdend met de reismogelijkheden kennis te geven van een afgelasting van de wedstrijd, ook
indien de scheidsrechter en/of de bezoekende vereniging geen inlichtingen hebben verstrekt over
hun reisplan.
3. Regionaal of plaatselijk kunnen door het Bondsbestuurvoor de te organiseren wedstrijden regelingen
worden getroffen, die van het bepaalde in de leden 1 en 2 afwijken.
4. Indien de ontvangende vereniging verzuimt tijdig kennis te geven van de afkeuring aan de
scheidsrechter, verbeurt zij een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 28 van het
huishoudelijk reglement.
5. Indien de verhuurder van het speelveld de geschiktheid tot bespelen ervan beoordeelt, kan het
Bondsbestuur goedkeuren dat de vereniging van het resultaat van deze keuring uitgaat. De
verplichting tot tijdig kennis geven wordt hierdoor niet aangetast.
6. Indien het speelveld door redelijk uitvoerbare maatregelen in bespeelbare staat is te brengen, is de
ontvangende vereniging gehouden deze toe te passen.
7. Indien een nabij gelegen speelveld van gelijke aard, dat door de scheidsrechter geschikt wordt
bevonden, ter beschikking staat van de betrokken vereniging, zijn de verenigingen verplicht hierop te
spelen.
8. Een ploeg die bij een veldkorfbalwedstrijd door verzuim van de tot kennisgeving als bedoeld in lid 2
verplichte vereniging een vergeefse reis maakt, heeft het recht op vergoeding van de gemaakte
kosten. De hoogte van de vergoeding wordt berekend volgens de criteria, genoemd in de regeling als
bedoeld in artikel 15 lid 3. Deze vergoeding komt ten laste van de in verzuim zijnde vereniging.
9. Een bezoekende ploeg verbeurt het recht op vergoeding van reiskosten indien zij naar het oordeel
van Bondsbestuur het maken van de reis redelijkerwijs had kunnen voorkomen.
10. Het bepaalde in de leden 8 en 9 geldt eveneens ten aanzien van de onkosten van de scheidsrechter.

 

Zie voor het gehele reglement van de wedstrijden onder Downloads -> Reglementen.

Plaats reactie

Hoofdsponsor

Websponsoren

FacebookFeedTwitterYoutube

Agenda

Twitter

Schrijf een tweet met de hashtag #kvitfean en je tweet verschijnt hierboven!